Open brief van Brusselse comiteiten

2013_08_05_open_brief_ondertekend_finaal
Document Adobe Acrobat 83.6 KB

Version française

English version

 

Brussel, 5 augustus 2013

 

Open brief ter attentie van:

 

De heer Rudy Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De heer Willy Decourty, burgemeester van Elsene

Mevrouw Nathalie Gilson, 4e schepen van Urbanisme van Elsene

De heer Jean-Pierre Hannequart, directeur-generaal van het BIM

 

[kopie aan de leden van de regering en het parlement, de burgermaatschappij en de media]

 

Onderwerp: La Plaine/ Het Oefenplein (ULB) – project “Universalis Park”: zeg NEEN !

 

Mijnheer de minister-president,

Mevrouw de minister,

Mijnheer de burgemeester,

Mevrouw de schepen,

Mijnheer de directeur-generaal,

Mijnheer, mevrouw,

 

  1. oorzaak van het probleem
  2. een groeiende contestatie
  3. onbevredigende antwoorden op onze gerechtvaardigde vragen
  4. de wilskracht van een groot aantal studenten en inwoners

 

  1. oorzaak van het probleem

 

De groene ruimte van het Oefenplein temidden van de campus van de ULB (aangrenzend aan de VUB) vervult een tweezijdige rol:

-          enerzijds bestaat de ruimte uit groene zones die onderhouden worden t.b.v. studenten en buurtbewoners;

-          anderzijds bestaat de ruimte uit ongecultiveerde zones die een zeer zeldzame biodiversiteit herbergen.

 

Men kan onmogelijk te veel het belang onderstrepen van dergelijke groene ruimten die deel uitmaken van de groene netwerk en die de groene gordel doen uitstrekken tot in de stad (1).

 

Het vastgoedproject genaamd “Universalis Park”, gepromoot door Immobel, wekt verontwaardiging op bij de studenten, buurt- en stadsbewoners o.w.v. twee fundamentele redenen:

-          het bebouwen van groene ruimten terwijl men ergens anders zou kunnen bouwen: er zijn immers voldoende braakliggende gronden in Brussel (industrie- en spoorwegterreinen), zonder de miljoenen vierkante meters leegstaande kantoor- en woonruimte die de hoofdstad telt (2) te vermelden.

-          het bouwen van luxewoningen op een universitaire campus terwijl er een tekort is aan betaalbare woningen voor studenten: de aangevraagde vergunningen omvatten enkele goede elementen (een kinderopvangcentrum, twee winkelruimten,…) maar ook deze hebben betrekking op luxevastgoed…

 

  1. een groeiende contestatie

 

De verontwaardiging is ontstaan na de overlegcommissie van 19 juni laatstleden:

-          meer dan 100 bewoners daagden op (meer dan de gemeentezaal kon herbergen);

-          vele honderden protestbrieven werden op voorhand verstuurd;

-          een online-petitie verzamelde meer dan 4.400 handtekeningen;

-          afgevaardigden van diverse verenigingen en buurtcomités woonden de commissie bij;

-          de pers daagde talrijk op.

 

Tot welk resultaat heeft deze overlegcommissie geleid? Op een totaal van 6 stemmen waren er 2 stemmen voor (waarvan die van Elsene), 1 stem tegen (die van Audergem) en 3 onthoudingenwaaronder die van het BIM!

 

Het BIM is nochtans verplicht te waken op het behoud van het leefmilieu en de groene ruimten. Daarenboven had het BIM vorig jaar tegen het project gestemd. Welk concreet element heeft het BIM ertoe bewogen om plots niet meer tegen het project te stemmen? Het vorige project is inderdaad gewijzigd maar blijft volgens ons ruimschoots onaanvaardbaar, en onze 2 bovenstaande twistpunten blijven fundamenteel ongewijzigd.

 

 

  1. onbevredigende antwoorden op onze gerechtvaardigde vragen

 

Onze vragen werden niet bevredigend beantwoord tijdens de overlegcommissie dd. 19 juni 2013.

Staat u ons toe deze te (her)formuleren:

 

3.1  Indien Universalis Park niet schadelijk is voor de biodiversiteit van de site, waarom wordt er geen onafhankelijke effectenstudie gedaan, vóór de bouwwerkzaamheden aanvangen (de wet bepaalt dat de bevoegde autoriteiten een dergelijke studie mogen eisen)?

3.2  Is het niet zo dat, indien een bouwvergunning verleend wordt voor wat lijkt het geheel van een project te zijn (cfr. de effectenstudie van het architectenbureau “Art & Build” zelf), een onafhankelijke effectenstudie verplicht wordt? Hebben we niet voldoende aanwijzingen dat het hier gaat om in stukjes te kappen van een groter project opdat een effectenstudie niet verplicht zou zijn?

3.3  Indien er momenteel een BBP voor de site wordt uitgewerkt, waarom wordt de site er niet in opgenomen, zoals voor de andere terreinen die Immobel heeft verworven? Welk is de urgentie van het project m.b.t. de urbanisatie van Elsene?

3.4  Gegeven Elsene’s demografische problemen, m.n. op het niveau van de studenten, zou het niet meer aangewezen zijn om studentenwoningen te bouwen, te meer daar het een universitaire campus betreft?

3.5  Wanneer heeft het BIM voor het laatst een diepgaande studie van de biodiversiteit op het Oefenplein uitgevoerd? De site heeft zich doorheen de jaren ontwikkeld en herbergt vandaag diverse beschermde soorten. Hoe kan het dat deze site geen bijzondere aandacht krijgt van het GBP? Zijn enkel terreinen die door het GBP geklasseerd zijn als “groene zone” het waard om als zodanig bewaard te worden (3)?

3.6  Gegeven de sterke betrokkenheid van de bewoners, wordt hier niet het democratische principe genegeerd, vergelijkbaar met de gebeurtenissen bij de Avenue du Port? Ter herinnering: in laatstgenoemd dossier hebben de bewoners gelijk gekregen (4).

 

  1. de wilskracht van een groot aantal studenten en buurtbewoners

 

Het betreffende terrein is momenteel eigendom van Immobel die het in 2007 van de ULB, kampend met financiële problemen, gekocht heeft. Maar dit garandeert Immobel niet dat om het even wat gebouwd kan worden op een site met een hoge biologische waarde, en zeker niet een vastgoed dat de grootste groene ruimte van de gemeente vernietigt en quasi geen nut heeft voor de studenten en de gemeentebewoners.

 

Indien de bouwvergunningen worden toegekend, dan zal het comité “Sauver La Plaine / Contre Universalis Park”, samen met de grote buurtbewonerscomités van Brussel en diverse verenigingen, zich richten tot de Raad van State –zowel financieel als juridisch.

 

De contestatie van het comité “Sauver La Plaine / Contre Universalis Park” wordt ondersteund door:

 

-          het “Bureau des Etudiants Administrateurs de l’ULB” (BEA),

-          Bruxelles Nature ASBL (« groupement d’associations de défense de la Nature à Bruxelles »),

-          Centre d’Ecologie Urbaine ASBL,

-          Fédération des Etudiants Francophones (FEF),

-          Jeunes Natuurlijk.

 

Wij verdedigen onze democratische wil om dit project en diens vergunningen te weigeren.

 

Wij verdedigen de Brusselse groene gordel, de groene ruimten, evenals een coherente en logische ontwikkeling van de universitaire campussen.

 

Het geheel, met de zorg om te beschermen, zelfs te ontwikkelen, van het groene, sociale, culturele en wetenschappelijke patrimonium.

 

Hopende op een instemmen met ons standpunt, meneer de minister-president, mevrouw de minister, meneer de burgemeester, mevrouw de schepen, meneer de directeur-generaal, mevrouw, meneer, groeten wij u met de meeste hoogachting

 

-          namens het comité “Sauver La Plaine / Contre Universalis Park”, Gustavo Lucena Gómez

-          namens het comité “Défense de l’Altitude Cent”, André Robe

-          namens het comité « Churchill-Messidor-Longchamp », Anita Nys

-          namens het comité “Tervuren”, Philippe Elsen

 

 

Contact: Gustavo Lucena Gómez, glucenag@ulb.ac.be , +32 494 93 72 57

 

 

(1)   BIM (Bruxelles Environnement), “Un plan pour le développement de la nature et de la biodiversité à Bruxelles”, 03/09/12. Voir également http://www.villedurable.be/themas/ville-verte, une initiative de la Région.

(2)   Bijvoorbeeld het zuidelijke deel van de aangrenzende “Delta-triangel”, dat niet bezet zal worden door het toekomstige Chirec-ziekenhuis. Zie ook RTBF Info, “Les bureaux vides représentent 1 200 000 m² de surface inoccupée à Bruxelles”, 02/03/12, Jean-Claude Hennuy.

(3)   Volgens het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan) is het terrein is geklasseerd als“zone van gemeenschappelijk nut” of “van publiek nut” evenals gedeeltelijk “zone van hoge biologische waarde” en zelfs “kernzone” volgens het GewOP (Gewestelijk Ontwikkelingsplan) - BIM, “Registre des zones protégées”, novembre 2010.

(4)   Zie www.avenueduport.be

 

 

Meer informatie: http://laplaine.jimdo.com

 

Protesteren: Avaaz-petitie "Empêcher la construction de logements privés sur le plus grand espace vert d'Ixelles"

 

Ons vervoegen: Facebook-groep “Contre UNIVERSALIS PARK et la destruction du campus de la Plaine”